«Call to Action» for et COP16 Helseprogram

Nesten to år har gått siden det 15. naturtoppmøtet (COP15) ble avholdt i Montréal, Canada. Der ble verdens ledere enige om et sett med mål for å stanse og reversere tap av natur innen 2030 – Det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold, også kjent som FNs naturavtale. De tilsluttede landene ble i denne avtalen enige om felles mål for tilpasning av menneskelig aktivitet til bærekraftig forvaltning av natur og naturmangfold. For helsesektoren er to av målene særlig relevante:

  • Mål 12 som oppfordrer til en reversering av naturtap, betydelig øke arealet av, tilgangen til og fordelene fra grønne og blå områder i urbane og tettbygde strøk, og sikre at naturmangfold tas hensyn til i byplanlegging ved å fremme naturlig hjemmehørende naturmangfold, samt forbedre menneskers helse, livskvalitet og tilknytning til naturen.
  • Mål 15 som oppfordrer næringslivet og bedrifter til å overvåke og rapportere om deres innvirkning på natur og naturmangfold, inkludert innflytelsen fra deres forsynings- og verdikjeder, og å jobbe for å redusere slike innvirkninger. 

Verdens helseorganisasjons rapport, “Nature, Biodiversity and Health, an Overview of Interconnections”, beskriver tydelig de negative helsekonsekvensene av tap av natur og naturmangfold. Disse negative konsekvensene inkluderer svikt i matsystemer, vannmangel, utbredelse av vektorbårne sykdommer, økende hyppighet av ekstreme hendelser, konflikt og fordrivelse av mennesker, og tap av helsefremmende muligheter.

Helsesektorer i tilsluttede land til FNs naturavtale har dermed både en forpliktelse og en sterk motivasjon til å lede an i en naturpositiv utvikling.

Legenes klimaaksjon, med solidarisk støtte fra våre søsterorganisasjoner i Irland, Sverige, Island, Finland og Danmark, oppfordrer i dag på verdens miljødag 5.juni Healthcare Without Harm og Verdens helseorganisasjon, sammen med helseministre fra FNs naturavtale sine tilsluttende land, til å innlede og etablere et Helseprogram for en naturpositiv helsesektor. 

Under COP26 i Glasgow viste disse aktørene evne til ansvarlig handling som svar på klimakrisen ved å initiere COP26 Helseprogrammet (COP26HP) som oppfordrer nasjonale helsesektorer til å måle sine klimagassutslipp, forplikte seg til klimanøytralitet, definere veikart for å oppnå dette målet, og å arbeide for klimarobusthet innad i helsesektorer. 

Vi oppfordrer disse aktørene til å gjenta COP26HP-samarbeidet og den strukturerte tilnærmingen også som svar på naturkrisen vi står ovenfor. Nøkkelinnhold i Helseprogrammet bør være:

  1. Kartlegging og måling av hvordan helsesektoren påvirker tap av natur og naturmangfold, spesielt eiendomsforvaltning og leverandørkjeder, ved bruk av standardiserte metoder (TNFD, CSRD, ESRS etc.)
  2. Vurdering av hvordan en naturpositiv utvikling av helsesektoren kan påvirke helse og leveransen av helsetjenester.
  3. Etablering av en nasjonal handlingsplan eller et veikart for en naturpositiv helsesektor som inkluderer eiendomsforvaltning og forsyningskjeder, og utnytte fordelene en naturpositiv helsesektor medfører til å forbedre menneskers helse, livskvalitet og tilknytning til naturen.
  4. Forpliktelse til løpende overvåking og rapportering av bidrag til en naturpositiv utvikling og fremming av et sunt lokalt og globalt naturmangfold.
  5. Setting av en måldato for når helsesektoren skal være naturpositivt.
  6. Forpliktelse til å bruke kartlegging og måling og det nasjonale veikartet for å legge til rette for finansiering av piloter og tiltak som støtter en naturpositiv utvikling av helsesektoren.

COP16 avholdes i slutten av året og det finnes enda tid til å legge grunnlaget for et COP16 helseprogram for en naturpositiv helsesektor. Legenes klimaaksjon, sammen med søsterorganisasjoner, står klare til å bistå i et samarbeid med Healthcare Without Harm og WHO. Som en oppfølging av denne oppfordringen kommer LKA i tiden frem til COP16 til å jobbe for å stifte kontakt med Healthcare Without Harm og WHO for å oppnå et COP16 Helseprogram.

LKA ser frem til en felles innsats for en naturpositiv helsesektor som forbedrer menneskers helse, livskvalitet, og tilknytning til naturen.

Er du interessert i å støtte dette initiativet? Vi ønsker oss gjerne støtteerklæringer som kan sendes inn via denne linken eller ved å følge QRkoden under.

Arbeidsgruppen i LKA som jobber med denne tematikken består av arbeidsgruppeleder David Brasfield (Leder Norwegian Association for Green Infrastructure), Ragnhild Vereide (styremedlem LKA), Trond Heir (styremedlem LKA), Matilla Færevåg Berger (styremedlem LKA) og Sara Soraya Eriksen (styreleder LKA). Har du spørsmål om dette arbeidet? Send gjerne mail til .