Aksjonærforslag ved Equinors generalforsamling

Den 10. mai avholdes det generalforsamling i Equinor. Den norske stat, med eierandel på 67%, er fortsatt hovedaksjonær. Selskapet besitter store ressurser i form av kunnskap, personale og kapital, og har en fantastisk mulighet til å lede an i det grønne skiftet og utviklingen av framtidens energiløsninger. Fornybar energi er midlertid fortsatt en svær liten andel av forretningsdriften. Kun 0,13% av energien Equinor produserte av 2022 var fornybar – resten var fossilt – og kun 14% av deres investeringer gikk til fornybare og lavkarbonprosjekter.

Gro Nylander har som i tidligere år levert aksjonærforslag til årets generalforsamling på vegne av Legenes klimaaksjon. Målet er at Equinor, og staten som eier, skal ta fullt og helt ansvar for å bygge en bærekraftig framtid. Her er forslaget i sin helhet:

Aksjonærforslag til Equinors generalforsamling 2023

Som lege og aksjonær ber jeg på vegne av Legenes klimaaksjon om at Equinors generalforsamling vedtar følgende:

  • Equinors ledelse setter seg inn i den lidelse og død som alt nå forårsakes av global oppvarming pga fossil energi, og lar dette prege sin videre strategi. 
  • Equinor stopper all leting etter mer olje/gass i inn- og utland.
  • Equinor lager en forpliktende plan for raskest mulig å fase ut produksjon og salg av olje/gass i inn- og utland.
  • Equinor mangedobler sin satsing påfornybar energi og CCS.
  • Equinor bedrer sitt omdømme ved å gjennomføre dette, og blir et fremtidsrettet, klimavennlig selskap som tar ansvar for kommende generasjoners helse og livskvaltet. Også mange aksjonærer ønsker mer fra selskapet enn økonomisk utbytte.

Begrunnelse for aksjonærforslagene


Klimakrisen er en helsekrise. Verdens helseforeninger, blant dem også Den norske legeforening, har i en felles uttalelse omtalt global oppvarming som den største nåværende trusselen mot verdens folkehelse.[1] Klimaendringer vil rasere framgangen i global helse oppnådd de siste ti-årene. Leger har en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer.

Folkehelseinstituttet skriver at barn under fem år i dag bærer anslagsvis 88 prosent av sykdomsbyrden knyttet til klimaendringer. Dette starter i mors liv. Også gravide er en særlig utsatt gruppe. Generelt fører ekstremvær til økt forekomst av bl.a. lunge, hjerte- og karsykdommer, astma og allergi, infeksjoner, posttraumatisk stresslidelser, depresjon og angst.[2]  


Dersom energiselskap fortsetter som de stevner vil verden ifølge dagens beste vitenskapelige estimat styre mot en global oppvarming på 3°C eller mer. Havstigning, flom, tørke, hete og sykloner vil gjøre store deler av verden ubeboelig. Mange hundre millioner mennesker vil bli tvunget på flukt. Verdens helseorganisasjon, Verdens legeforening og flere hundre helseforeninger krever derfor stans i all leting etter nye forekomster av fossilt brennstoff.[3]

Som et rikt land med store globale klimagassutslipp, har Norge et spesielt moralsk og økonomisk ansvar for å gå i front i klimakampen. Equinor, med staten som hovedaksjonær, bidrar til Norges største klimagassutslipp. Selskapet et særlig ansvar for å styre energimarkedet i en mer helsefremmede, mer bærekraftig og mer lønnsom retning.

Selskapets økonomi vil påvirkes. Europa produserer stadig mer fornybar energi. Etterspørselen etter fossil energi vil synke. Aksjonærene ser med uro på den økende risikoen for søksmål og erstatningskrav i milliard-klassen mot Equinor. Kfr. amerikanske tobakkselskap idømt milliarder av dollar i erstatning til skadelidende fordi de fortsatte etter at de var kjent med helserisikoene tobakk medførte.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolenvurderer p.t. flere saker som angår klimaendringer. Det vises også til Urgendasaken i Nederland, der domstolen dømte staten til aktiv handling mot global klimaskade. Equinor har god forutsetning for slik handling, finansielt, kunnskaps- og erfaringsmessig.

Equinor er på vei, med gode prosjekter og planer. Lave utslipp vedproduksjon er et fremskritt, men utgjør uansett bare en liten brøkdel av klimagassutslippene som selskapets fossile energiproduksjon forårsaker utenfor Norge. Rask fortgang innen fornybar energi bør være en selvfølge.

Gode klimatiltak er også gode helsetiltak og god økonomi. I følge Verdens helseorganisasjon vil helsegevinstene ved redusert global oppvarming i noen verdensdeler langt overgå kostnadene ved å nå Paris-avtalens mål.

Rundt 1000 norske leger har levert et opprop til Stortingets president om helsetruslene ved klimaforandringene. Jeg vil minne Statens representant, som tidligere har nedstemt alle aksjonærforslag som handlet om klima – at staten, det er folket. Uro for klimaendringene deles av mange Equinor-aksjonærer og ansatte. Selskapet vil ikke kunne forsvare seg med at man ikke visste. Uten rask kursendring risikerer Equinor at historiens dom blir knusende.  


[1] https://healthyclimateletter.net/

[2] https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/klima-og-helse/

[3] https://fossilfueltreaty.org/health-letter