Rapport om klima og bærekraft i helseutdanningene

Den ferske rapporten fra FNs klimapanel fremhever klimatilpasning av helsesektoren som et nødvendig tiltak for å forebygge skade fra global oppvarming. Dette forutsetter at helsepersonell har nødvendig kunnskap, både om klimakrisen som en helsekrise, og om hvordan helsesektoren mest effektivt kan bidra til å forhindre de verste konsekvensene av denne krisen. Dette er bakgrunnen for at Legenes klimaaksjon i samarbeid med Legeforeningen, Norsk medisinstudentforening, og Norsk forening for samfunnsmedisin i fjor sendte et brev til de medisinske og helsevitenskapelige fakultetene der vi etterlyste en plan for å integrere klimakrisen inn i norske helseutdanninger.

Fakultetene responderte raskt ved å nedsette en felles arbeidsgruppe, som har vært ledet av Anne Kveim Lie og inkludert både studentrepresentanter og deltakere fra SHE – Centre for Sustainable Healthcare Education ved Universitetet i Oslo. Flere av våre egne studentmedlemmer har vært sentrale bidragsytere, og nå er omsider arbeidsgruppens rapport godkjent av dekanmøtet og offentliggjort.

Her kan rapporten lastes ned i sin helhet.

Arbeidsgruppen har kartlagt eksisterende undervisning i klima og bærekraft, og finner at det er:

«… påfallende hvor langt etter våre studieprogram er i undervisning om klima og naturødeleggelser i et bærekraftsperspektiv sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner internasjonalt, særlig amerikanske og britiske læresteder. Arbeidsgruppen er derfor av den oppfatning at det er viktig å snarest mulig integrere undervisning om klima- og naturødeleggelser i de medisinske fakultetenes studieprogram.»

Rapporten beskriver seks konkrete tiltak for hvordan man kan bøte på denne situasjonen, og inneholder mye gode referanser og råd om hvordan klima og bærekraft kan tematiseres i helseundervisningen. Klimakrisen er vår tids folkehelsekrise, og det er på høy tid at det vektlegges i norsk helseutdanning. Vi gratulerer arbeidsgruppen med en flott rapport, og ser fram til at de anbefalte tiltakene blir virkelighet!