Oppfordring til Helse- og omsorgsdepartementet før COP26

Den 1. november går klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) av stabelen. Helse og klima er utpekt som et prioritert område, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har invitert deltakende stater til å styrke og synliggjøre sine forpliktelser på disse områdene. 

I den anledning har Legenes klimaaksjon sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, der det etterlyses tydelig ledelse fra Norge i arbeid relatert til helse og klima. I brevet oppfordres Helse- og omsorgsdepartementet til en forsterket innsats på flere av WHOs prioriteringer mot COP26:

  1. Klimaresistente helsesystemer: kartlegge og forsterke helseberedskap og forebyggende arbeid for å redusere helsekonsekvensene av klimarelaterte hendelser.
  2. Lavsutslippshelsetjenester: utarbeide en felles, helhetlig plan for en klimanøytral helsesektor.
  3. Helsemål som en del av nasjonale fastsatte bidrag (NDC-er) til Parisavtalen: ta initiativ til en oppdatering av Norges NDC-er som inkluderer omtale av helse.
  4. Styrket internasjonalt samarbeid: en mer ambisiøs satsing på internasjonalt samarbeid i arbeidet for bærekraftige og robuste helsetjenester i lav- og mellominntektsland. 

Legenes klimaaksjon møter gjerne Helse- og omsorgsdepartementet til samtale.

Les brevet i sin helhet her: