Et år med Legenes klimaaksjon

Den 17. august holdt Legenes klimaaksjon årsmøte, for første gang etter foreningen ble opprettet sommeren 2020. Litt over 20 medlemmer tok seg tid til å delta, og bidro med en god diskusjon rundt våre aktiviteter i året som har gått, og ikke minst en handlingsplan for de neste 12 måneder.

Opplysning og mobilisering

Styret har sett det som sitt oppdrag i det første året å etablere en grunnleggende organisasjonsstruktur, rekruttere et kjernemedlemsskap, og gjøre foreningens budskap og aktivitet synlig for helsepersonell. Høsten 2020 gikk mye av arbeidsinnsatsen til dette. Vi publiserte flere innlegg i medisinskfaglige tidsskrifter, og lanserte en informasjonskampanje, #klimaresepten.

Våren 2021 ble det rom for større møteaktivitet. Vi ble invitert av samarbeidsutvalget til spesialisthelsetjenesten til å produsere en video som kunne legges ut på sykehusenes intranett og promotere foreningen. Resultatet ble «Derfor er det viktig,» med bidrag fra bl.a. Gro Nylander, Are Brean og Marit Hermansen.

I januar var Legenes klimaaksjon sammen med Norsk medisinstudentforening medarrangør til webinaret «Pandemiplaneten,» med innlegg fra Ernst Kristian Rødland og Kim Gruetzmacher. Studentgruppen koordinerte også en presentasjon for og samtale med medisinstudenter ved Universitetet i Oslo.

I februar holdt foreningen et digitalt innlegg ved Spesialisthelsetjenestens miljø- og klimakonferanse, og i april et mindre webinar for studenter i samarbeid med NMF Tromsø. I mai deltok man i et internt klimastrategimøte for Bergen kommune, med undervisning om folkehelsearbeid og klimaendringer.  Det ble også holdt flere møter med samarbeidspartnere i helsevesenet i løpet av våren: spesialisthelsetjenestens samarbeidsutvalg, HAMU Vestre Viken, og Grønt helsevesen.

Samarbeid og krav

Styret ønsket våren 2021 å opprettholde et fokus på helsepersonell og helsefagstudenter som hovedmålgruppen for foreningens aktiviteter. På nyåret ble det pekt ut tre sentrale områder det var mulig å arbeide med framover:

  • klima og naturødeleggelse i legeutdanningen
  • helsesektorens klimafotavtrykk
  • Legeforeningens investeringer i fossile energikilder.

Klimaendringer i legeutdanningen

Den 6. januar sendte Legenes klimaaksjon et brev til dekanene ved de fire norske medisinske fakulteter. Brevet var utformet i samarbeid med foreningens studentgruppe, og var signert i fellesskap med Norsk medisinstudent forening, Den norske legeforeningen og Norsk samfunnsmedisinsk forening. Det ble ledsaget av et leserinnlegg i Khrono.

Brevet førte raskt til et positivt svar gjennom Khronos debattsider, der det ble presentert plan om en nasjonal satsing på klima og bærekraft ved de fire studiestedene. Den 11. mai mottok foreningen et svarbrev fra UiO, som beskriver nærmere prosjektgruppen som er etablert for å kartlegge undervisningsopplegg om bærekraft og klima.

Helsesektorens klimafotavtrykk

Legenes klimaaksjon deltok ved Grønt helsevesens rundebordskonferanse den 29.4.21, der aktører fra flere organisasjoner og nivåer i helsesektoren kom sammen om å diskutere og gi innspill til dette arbeidet.

Vi leverte også et høringsinnspill til representantforslag 143 S, og deltok den 20.4.21 i en videohøring med Stortingets helse- og omsorgskomité sammen med Grønt Helsevesen, Norsk sykepleierforbund og Den norske legeforeningen. Forslaget og høringen var gjenstand for leserinnlegg i Dagens Medisin – i fellesskap med Klima=Helse, NMF, og Grønt Helsevesen – og i Klassekampen.

Stortinget avviste forslaget, men diskusjonen bidro til å løfte fram helsesektorens ansvar for å drive bærekraftig og med lavest mulig klima- og miljøavtrykk. Helseministerens respons til forslaget var en tydelig og viktig støtteerklæring til de som arbeider med klima- og miljø i helsevesenet.

Legeforeningens investeringer i fossile energikilder

Legeforeningen disponerer betydelige mengder kapitalmidler, direkte i sine utdanningsfond, og indirekte via sitt ansvar for Sykehjelps- og pensjonsordninger for leger (SOP). Legenes klimaaksjon sendte inn forslag til Legeforeningens landsstyremøte 2021 om at Legeforeningen skulle trekke sine investeringer helt ut av selskaper som «… baserer en signifikant andel av sin virksomhet på utvinning, produksjon, foredling og/eller distribusjon av fossile energikilder, eller som besitter store fossile energireserver.» Man foreslo det samme skulle gjelde for SOP, samt at det skulle stilles strengere krav til Legeforeningens samarbeidspartnere enn det man gjør i dag.

Sentralstyret har i løpet av våren vedtatt en endring av Legeforeningens investeringsstrategi, hvor målet vil være å unngå fossile investeringer. SOP kontrolleres av et eget styre, slik at hverken sentralstyret eller landsstyret har mulighet til å direkte vedta endringer i investeringsstrategien til sykehjelps- og pensjonsordningen. Vi kommer til å følge opp dette hos Legeforeningen og SOP utover høsten.

Nytt år og nytt styre

Årsmøtet valgte til slutt et nytt styre bestående av Knut Mork Skagen (leder), Wenche Arntzen, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, Trond Heir, Ernst Kristian Rødland, Elisabeth Tran, og Erlend T. Aasheim, med Lasse Pihlstrøm og Ragnhild Vereide som varamedlemmer. Årsmøtet vedtok også en foreløpig handlingsplan som styret skal arbeide etter. Det ble en god diskusjon med innspill fra flere medlemmer om hvordan foreningen best kan nå sine mål. Formidling, kunnskap og samarbeid går igjen som hovedmomenter.