Klimagassutslipp: helsesektorens ansvar

Den 25. mai stemte Stortinget over representantforslag om å utarbeide en egen klimaplan og et eget klimabudsjett for norsk helsesektor. Forslaget fikk ikke gjennomslag, men den satte i gang en viktig samtale om helsesektorens ansvar i møte med klimakrisen. I innstillingen fra Stortingets helse- og omsorgskomité, skriver representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV følgende:

Disse medlemmer mener Norge må være et foregangsland i klimasaken og fokusere på helseskader som følge av klimaendringer, samt aktivt arbeide for forebyggende helsetiltak. Klimaendringer og naturkatastrofer har fatale konsekvenser for både psykisk og fysisk helse, og større oppmerksomhet på dette, samt viktigheten av et bærekraftig helsevesen, burde derfor vært gjenspeilet i regjeringens klimamelding.

Helseminister Bent Høie har også kommentert forslaget, og i sitt svar løfter han fram at helsesektoren har et ansvar i alle ledd:

Som hovedregel vil den enkelte virksomhet være ansvarlig for å bidra til å oppfylle [klima]målene, og sørge for at deres avtrykk på klimaet er så lite som mulig. […] Aktørene i helsesektoren må ha et bevisst forhold til sektorens negative klima- og miljøpåvirkning og være tydelige i sitt ansvar både i innkjøpssammenheng, i byggeprosjekter, i oppvarming og energibruk, og ellers i all ordinær drift og i pasientbehandling.

Dette gir både kommunale og statlige helsetjenester et helt tydelig mandat og ansvar for å redusere sine klimagassutslipp til et absolutt minimum. Spesialisthelsetjenestens samarbeidsutvalg forventes å utarbeide felles mål og indikatorer i løpet av dette året, og vi ser fram til hva de legger fram med denne beskjeden fra Helse- og omsorgsdepartementet i ryggen.