En klimaplan for helsevesenet

Den 10. mars lanserte flere stortingsrepresentanter fra SV et representantsforslag om å be regjeringen utarbeide en klimaplan og et klimabudsjett for helsevesenet.

Legenes klimaaksjon har sammen med flere andre helseaktører bidratt med bakgrunnsinformasjon til forslaget, og det er gledelig å se at helsevesenets klimafotavtrykk nå blir tatt på alvor på Stortinget. Tar man hele verdikjeden i betraktning, er norsk helsevesen estimert til å stå for ca 4,3% av Norges utslipp. Det er alvorlig at vi, gjennom å arbeide for god behandling og oppfølging av våre pasienter, samtidig bidrar med en så betydelig andel helseskadelige klimagassutslipp.

Det gjøres mye godt klima- og miljøarbeid i helseforetakene, men de mangler tydelige mål og insentiver fra staten om hvor mye skal kuttes, og hvor raskt det skal skje. Det er ikke tilstrekkelig at staten, gjennom eierskapsmeldingen, forventer at sykehusene skal «redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk.» Helsevesenet vårt må bli klimanøytralt, og arbeidet med å oppnå dette kan man bruke til å skape løsninger på befolkningens helseproblemer som er bedre og mer bærekraftige på lang sikt.

Representantforslaget fra SV er en god begynnelse, men heller ikke der er det lagt ned konkrete mål og føringer. Vi ser fram til behandlingen av forslaget i helse- og omsorgskomitéen, og håper det blir ytterligere skjerpet og forbedret på veien!