Klimameldingen – grønt lys for rødt kjøtt

Det er gledelig at regjeringen nå legger fram en sammenhengende plan for hvordan klimagassutslipp skal reduseres fram mot 2030. Den beste nyheten i klimameldingen er uten tvil økningen i CO2-avgift, som får betydelige og sektorovergripende effekt på nasjonale klimagassutslipp. Samtidig svikter klimameldingen på noen av områdene som betyr mest: utslippskuttene er for små, kjøttforbruket skal ikke ned, og olje- og gassproduksjon får fortsatt stå i fred.

Var det ikke 1,5˙C som var målet?

  • Ifølge Climate Action Tracker krever 1,5˙C-målet og Parisavtalens rettferdighetsprinsipp at Norge skal kutte nasjonale utslipp med 85% innen 2030 sammenliknet med 2005.
  • I forbindelse med Parisavtalen har Norge meldt inn en plan om å kutte nasjonale utslipp med 55% innen 2030 sammenliknet med 2005/10. Klimameldingen lever ikke en gang opp til dette, og legger opp til en reduksjon i norske ikke-kvotepliktige utslipp på 45% innen 2030 sammenliknet med 2005/10.

Planen er altså utilstrekkelig både i forhold til Norges innmeldte bidrag til Parisavtalen, og målet om å begrense oppvarmingen til maks. 1,5 ˙C.

Redusert kjøttforbruk for klima, naturmangfold og helse

Klimakur 2030 viet mye plass til klimaeffekten av et redusert forbruk av rødt kjøtt i Norge. Dersom befolkningen reduserer sitt gjennomsnittlige kjøttforbruk til 250 gram pr. uke, vil det spares 7,5 – 8,3 millioner tonn CO2e. Dette alene tilsvarer ca. 15% av Norges utslipp i 2005. En slik kostholdsendring vil også gi betydelige helsegevinster.

Kostrådene fra Helsedirektoratet legger seg på en utdatert anbefaling om maks. 500g kjøtt i uka. Til sammenlikning har danske myndigheter nylig gitt ut nye kostholdsråd med anbefaling om maks. 350g kjøtt i uka.

Det er skuffende at Klimameldingen ikke foreslår endringer på dette området. Tvert imot, det står i meldingen at hvis en «følgjer kostråda frå Helsedirektoratet, er det bra for både helsa og klimaet,» og at regjeringen vil arbeide for «eit kosthald i tråd med kostråda frå Helsedirektoratet.»

Olje- og gassutvinning som før

Olje- og gassutvinning på norsk sokkel står for hele 28% av våre nasjonale klimagassutslipp. I tillegg kommer utslippene fra olje og gass som eksporteres. Dette tilsvarer omtrent 10 ganger Norges nasjonale utslipp, og vises ikke på vårt nasjonale regnskap. Norske økonomer har beregnet at kutt i norsk olje- og gassproduksjon ikke kun vil føre til «karbonlekkasje,» men skape varige og store reduksjoner i utslipp også i landene som forbruker oljen vår.

Det er et paradoks at et dokument som kaller seg «Klimamelding» ikke tar stilling til dette. Med en ambisiøs og tydelig plan for avvikling av olje- og gassproduksjon, kan Norge:

  • gjøre dype kutt i nasjonale utslipp
  • bidra til enda større kutt internasjonalt
  • sørge for at nyutbygd fornybar energi fører til faktiske utslippsreduksjoner, og ikke kun brukes til elektrifisering av petroleumssektor.