Høringssvar til Klimakur 2030

Interimstyret til Legenes klimaaksjon har levert høringssvar til Klimakur 2030. Vi har flere kommentarer som angår de spesifikke helsemessige faktorer som tas opp i Klimakur 2030, herunder luft- og lydforurensning, kostholdstiltak, fluorholdige klimagasser, og kommunes rolle. Vi mener i tillegg at følgende overordnete poeng er vesentlige:

  • Helsegevinstene av utslippsreduksjon må i enda større grad inngå i vurderingene. Dette gjelder både de lokale helsegevinstene knyttet til tiltakene og de globale helsegevinstene ved å begrense global oppheting til under 1,5 grader. Man bør tallfeste helsekonsekvenser av tiltak, og opprette robuste mekanismer for å overvåke utviklingen over tid, jf. anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.
  • I tråd med føre-var-prinsippet må en 50% reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp ansees som et absolutt minimum og det bør utredes tiltak godt utover 50% reduksjon. Norge, som et rikt land ansvarlig for store klimagassutslipp, må bidra med en relativt større andel av utslippsreduksjoner slik det f.eks. skisseres i rapporten fra Kirkens Nødhjelp, Norway’s Fair Share
  • Klimakur 2030 bør ta mer lærdom av Klimakur 2020.  Troverdigheten til Klimakur 2030 kunne blitt vesentlig styrket ved at man redegjør for hvorfor man ikke har oppnådd de kuttene som ble foreslått i Klimakur 2020,, og hvordan man nå vil sikre at tiltakene i Klimakur 2030 faktisk blir gjennomført.
  • Responsen fra statsapparatet må matche utfordringen og dette må synes. Responsen på Covid-19-pandemien har vist at beslutningstakere evner å fatte beslutninger med store konsekvenser når dette anses å være i samfunnets og befolkningens interesse. Politikere og andre ledere i samfunnet må gå foran som gode eksempler og befolkningen må i større grad settes i stand til selv å bidra til utslippsreduksjon.
  • Responsen på klimakrisen krever et helhetlig perspektiv på menneskelig aktivitet og naturmangfold. Klimaendringer er ett av flere skadelige konsekvenser av fortsatt utnyttelse og destruksjon av natur. Covid-19 pandemien har illustrert på alvorligste vis hvilke andre konsekvenser utnyttelse av naturen kan ha for menneskelig helse. Klimakur 2030 har et ensrettet fokus på utslippsreduksjoner. Det er også behov for å vurdere klimatiltak og helse i sammenheng med naturmangfold.

Leave a Comment