Kvinnehelse må løftes fram i klimakampen

Kvinners rettigheter, tilgang til utdanning, og tilgang til helsehjelp går hånd i hånd med arbeidet mot global oppvarming. Et stort flertall av studiene som har sett på helserisiko og kjønn, finner at global oppvarming rammer kvinnehelse i større grad enn helsen til gutter og menn, blant annet fra:

  • luftforurensning innendørs
  • dårligere tilgang på mat
  • redusert tilgang til reproduksjonsrelaterte helsetjenester

Dette skyldes ikke i hovedsak fysiologiske forskjeller mellom kjønnene, men sosiokulturelle forhold. Likevel er kvinner fortsatt underrepresentert i FNs klimatoppmøter, og data om sammenhengene mellom kjønn og klimarisiko er sterkt manglende.

Kvinnehelse må høyere opp på agendaen, også i klimakampen!

Kilder: