Skap endring på arbeidsplassen

#klimaresepter for helsepersonell

Skap endring på arbeidsplassen

Som leger plikter vi å varsle når folkehelsen er truet og endringer er nødvendig. Som leger hender det også at vi må gå foran, og starte med oss selv. Hvordan kan vi selv sørge for et grønnere helsevesen?

Sett deg inn i organisasjonens mål for bærekraft og klimafotavtrykk

Helseforetakene har i flere år drevet et målrettet klima- og miljøarbeid, som siden 2018 blir oppsummert årlig i Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar. Ved hvert helseforetak er det miljøfaggrupper som arbeider med kartlegging av klimafotavtrykk, planlegging og iverksatt av tiltak, og resultatmåling. Arbeider du på sykehus, kan du kontakte miljøfaggruppen direkte for å få innsyn i deres arbeid.

I primærhelsetjenesten vil noe av dette arbeidet falle inn under kommunens handlingsplan for miljø og klima. Det vil være relevant å se på kommunens handlingsplan, og se om helsetjenestene inkluderes i denne planleggingen.

Det foreligger foreløpig ikke noe helhetlig kartlegging av klimafotavtrykk i allmennlegetjenesten.

Hold internundervisning om relasjonen mellom klima og helse

En undersøkelse blant kinesiske helsefagstudenter viste ingen sammenheng mellom kunnskap om årsakene til global oppvarming, og kunnskap om oppvarmingens helsekonsekvenser. Det er mange i helsevesenet som er opptatt av global oppvarming, men det er et tema som har vært lite belyst i helsefagutdannelse og i spesialiseringsløp. En av de sikreste metodene for å skape engasjement er opplysning. Ta kontakt hvis du trenger støttemateriale for en presentasjon internt på din seksjon eller avdeling!

Start et prosjekt for å endre praksis på egen enhet

Enda sterkere engasjement skaper man ved å iverksette målbare tiltak og se at de monner. En idékonkurranse ved Sørlandet sykehus førte til redusert matsvinn, frigjøring av sykepleierressurser til pasientbehandling, og årlige besparelser på kr 750.000.

Helse Nord har nylig innført krav om at minst 30% av alle polikliniske konsultasjoner ved deres sykehus skal foregå over video. En liknende satsing hos andre helseforetak er fullt mulig; det er også prosjekter for å redusere avfall eller endre bruk av transportløsninger.